0 خرید
Telegram: @linguaitaliana info@linguaitaliana.me

Imparare la lingua italiana

Registrazione corsi virtuali di lingua italiana Richiesta di collaborazione

آموزش زبان ایتالیایی

Registrati i corsi

Imparare la lingua italiana

 

دوره نوو اسپرسو ۱
تومان
هشتصد هزار
Nuovo Espresso A1
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
آماده سازی جهت آزمون
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره نوو اسپرسو ۲
تومان
هشتصد هزار
Nuovo Espresso A2
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
آماده سازی جهت آزمون
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره نوو اسپرسو ۳
تومان
هشتصد هزار
Nuovo Espresso B1
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
آماده سازی جهت آزمون
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره نوو اسپرسو ۴
تومان
یک میلیون
Nuovo Espresso B2
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تنها مرکز تدریس اسپرسو 4
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره نوو اسپرسو 5
تومان
یک میلیون
Nuovo Espresso C1
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تنها مرکز تدریس اسپرسو 5
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره

 

دوره اسپرسو ۱
تومان
ششصد هزار
Espresso A1
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره اسپرسو ۲
تومان
ششصد هزار
Espresso A2
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره اسپرسو ۳
تومان
ششصد هزار
Espresso B1
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره کویی ایتالیا 1
تومان
ششصد هزار
Qui Italia 1
آموزش زبان ایتالیایی
شامل 7 درس
فشرده 15 جلسه
عادی 30 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره کویی ایتالیا 2
تومان
ششصد هزار
Qui Italia 2
آموزش زبان ایتالیایی
شامل 7 درس
فشرده 15 جلسه
عادی 30 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره

 

دوره کامل نوو اسپرسو
تومان
چهار میلیون و چهارصد هزار
Nuovo Espresso A1-C2
آموزش زبان ایتالیایی
هر کتاب شامل ۱۰ درس
فشرده 50 جلسه
عادی 100 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
آماده سازی جهت آزمون
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره کامل اسپرسو
تومان
یک میلیون و هشتصد هزار
Espresso A1-B1
آموزش زبان ایتالیایی
هر کتاب شامل ۱۰ درس
فشرده 30 جلسه
عادی 60 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
آماده سازی جهت آزمون
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره کامل کویی ایتالیا
تومان
یک میلیون و هشتصد هزار
Qui Italia 1-2-3
آموزش زبان ایتالیایی
شامل 19 درس
کتاب رایگان
فشرده 45 جلسه
عادی 90 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره کامل لالینگوآ
تومان
سه میلیون و دویست هزار
La lingua italiana A1-C2
آموزش زبان ایتالیایی
شامل 30 درس
کتاب رایگان
فشرده 60 جلسه
عادی 120 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره گرامر پیشرفته
تومان
دو میلیون و دویست هزار
Grammatica italiana
آموزش زبان ایتالیایی
شامل 40 درس
جزوه رایگان
فشرده 40 جلسه
عادی 80 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره

chi siamo

Il Dipartimento di formazione della comunità persiana italiana (IPC) è una collezione dinamica di giovani e creativi sulla via dell’eccellenza

IPC è un gruppo creato per gli iraniani e chiunque sia di madrelingua persiana, ora è uno dei migliori gruppi e comunità italo-persiane su facebook e telegram. Anche altri docenti e professori collaborano sul gruppo, completamente gratuito, sopratutto a favore degli studenti ancora principianti.

 

L’IPC si basa sui seguenti valori organizzativi per la crescita e lo sviluppo:

  • Crediamo nel mantenere e migliorare continuamente la qualità nella nostra offerta di servizi.
  • È importante per noi ascoltare ciò che i nostri clienti ci chiedono di fare e di farci avanti.
  • Cerchiamo di migliorare il livello di conoscenza del nostro paese con dinamismo e innovazione.
  • Siamo impegnati nella società in cui viviamo.

کانال تلگرام آموزش زبان ایتالیایی

به کانال رسمی آموزش زبان ایتالیایی در تلگرام بپیوندید!

عضویت بستن